Afdrukken

Een verlaten spoorzone in Amersfoort biedt unieke kansen voor versterking van de stedelijke leefbaarheid, zo blijkt uit onderzoek ‘Het Groene Spoor door Amersfoort’ van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR (University & Research centre). In het onderzoek is bekeken hoe een oud spoorgebied een groene recreatieve verbinding kan vormen tussen het centrum van de stad en het bos Birkhoven-Bokkeduinen.

Het gebied tussen het bos Birkhoven-Bokkeduinen en het riviertje de Eem in het centrum van Amersfoort bestaat grotendeels uit braakliggend terrein waar vroeger ‘treingerelateerde activiteiten’ plaatsvonden. In afwachting van mogelijk toekomstige bebouwing willen bewoners, verenigd in Duurzaam Soesterkwartier, in dit gebied een natuurrijke, recreatieve en toegankelijke verbindingszone ontwikkelen. Dit gebied zal als een groen spoor door de stad lopen, waardoor stad en buitengebied met elkaar worden verbonden.

De onderzoekers constateerden dat het spoorgebied bijzondere mogelijkheden biedt voor meer groen en natuur in de stad; meer ruimte voor natuurspelen en mogelijkheden voor ontmoeting, sport en bewegen. Voorwaarde daarbij is dat bewoners, bedrijven, apart of samen, zich inzetten als ‘adoptant’ voor de diverse percelen om zo te komen tot verfraaiing van de leef- en werkomgeving. ‘Bewonerswensen en bewonersregie zijn sleutelelementen in een succesvolle realisatie’, aldus de onderzoekers.

De resultaten uit het onderzoek zijn beschreven in het Wetenschapswinkelrapport ‘Het Groene Spoor door Amersfoort’. In het rapport zijn ook inspirerende voorbeelden van steden uit verschillende landen opgenomen. Deze internationale, herontwikkelde gebieden zijn in het onderzoek gerelateerd aan mogelijke inrichtingsvarianten voor deelgebieden van de spoorzone in Amersfoort. Dit mondde uit in het concept van ‘Het Groene Spoor’, zoals de plannen voor de tijdelijke herinrichting in de spoorzone heten.

Presentatie
Op woensdagavond 20 maart zijn het rapport en een samenvattende brochure aangeboden aan de opdrachtgever en aan Pim van den Berg, wethouder Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amersfoort. De voorgestelde inrichtingsmaatregelen werden door beiden goed ontvangen. Leden van Duurzaam Soesterkwartier gaven aan dat ze met het rapport in de hand het gesprek met de buurt gaan voeren. Ook werd aangekondigd dat deze week de eerste vlinderstruiken geplant gaan worden zodat er een kleurrijk lint door de spoorzone ontstaat. De wethouder zegde toe te faciliteren, waar nodig.

De brochure “Een Groen Spoor door Amersfoort: Tijdelijke invulling voor én door bewoners” en Het Wetenschapswinkelrapport nr. 294 met de titel “Het Groene Spoor door Amersfoort: Multifunctioneel landgebruik geeft meerwaarde voor alle partijen” is ook te downloaden vanaf de website van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR.