De Nederlandse overheid wil dat gemeenten invulling geven aan maatregelen om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie). De aanwezige kennis over klimaatadaptatie en de lokale effecten van klimaatverandering worden echter niet altijd benut. Een student van de Vrije Universiteit, Maximiliaan Bruin, heeft onderzoek gedaan naar de innovaties in klimaatadaptatie en daarbij is ook Duurzaam Soesterkwartier voor geïnterviewd.

De Wijkwerkplaats is een nieuw project van Duurzaam Soesterkwartier dat in gang gezet is door o.a. Henry en Willem. Binnen dit project wordt gestreefd naar een versterking van de wijkeconomie door een bewonersgestuurde wijkontwikkeling in het Soesterkwartier te bevorderen.

In het najaar zal de Gemeente Amersfoort werken aan een nieuw bestemmingsplan voor de Wagenwerkplaats. Vanuit de vereniging willen we graag dat de duurzaamheid van het terrein wordt geborgd in dit plan. De nieuwe vereniging Soesterhof zal daar ook baat bij hebben: Nu al werken ze met vereende krachten aan een deelplan dat op allerlei duurzaamheidsaspecten heel hoog zal scoren.

Eind mei vond de eerste ALV van Coöperatie Zon@School plaats. De leden werden mooie resultaten van een zonnig jaar getoond. Het zonne-energiesysteem ligt nu een jaar op het schoolgebouw van De Kubus. De zonnepanelen hebben boven verwachting gepresteerd, waarmee leden een hoger "rendement" op hun inleg kon worden geboden dan verwacht. Een mooi moment om te vieren.

Het Groene Spoor heeft op 26 juni 2014 met een groep van ca 20 vrijwilligers van Royal Haskoning DHV gewerkt aan weer een stukje van de groene verbinding van de binnenstad met het buiten-, bosgebied.