Samen Duurzaam Deal voor autodelen en laadinfrastructuur in Amersfoort

Op 8 november 2018 werd de duurzame deal (Samen Duurzaam Deal voor E-autodelen & Laadinfra) ondertekend om samen met een groot aantal partijen 500 elektrische deelauto’s te laten rijden in 2022 in Amersfoort. Duurzaam Soesterkwartier is een van de initiatiefnemers en onze collegas van Duurzaam Nieuwland en Amersfoort-Zuid ondertekenden deze deal ook.

De wereldwijde, Nederlandse en Amersfoortse doelstelling (cf. “Programma Amersfoort Energie Neutraal 2030”) om de CO2-uitstoot tot (bijna) nul terug te brengen, vraagt tevens om een transitie naar duurzame mobiliteit. Enerzijds betekent dit dat we onze mobiliteit zero-emissie moeten gaan organiseren, gezien het feit dat nu ca. 98% van het Amersfoortse wagenpark nog op fossiele brandstoffen rijdt. Anderzijds betekent dit dat we onze automobiliteit slimmer en efficiënter moeten organiseren, gezien een auto gemiddeld 95% van de tijd niet gebruikt wordt en daarmee geen efficiënte inzet van grondstoffen betreft. Toenemende verstedelijking legt bovendien een druk op de leefbaarheid. Immers, de gewenste automobiliteit legt een groot beslag op de steeds schaarser wordende openbare ruimte en binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen worden gehinderd door de geldende parkeernormen. Daarbij spelen maatschappelijke ontwikkelingen een grote rol: een
verschuiving van bezit naar (gezamenlijk) gebruik, verminderd autobezit in stedelijke centra, toename van elektrisch rijden en het gebruik van alternatieve mobiliteitsvormen.

Elektrische (deel)mobiliteit speelt in op deze trends en draagt bij aan het verminderen van de CO2, een betere luchtkwaliteit, leefbaarheid en bereikbaarheid. Bovendien kan elektrisch vervoer bijdragen aan de (tijdelijke) opslag van duurzame energie. Een goed dekkend openbaar (snel)laadnetwerk is echter een essentiële voorwaarde voor de transitie naar elektrische (deel)mobiliteit. Gezien de omvang van de opgave vraagt dit om een gezamenlijke aanpak.

Bij de Deal gaat het om concrete duurzame initiatieven, waarbij barrières verdwijnen, innovaties ontwikkeld, gefinancierd en toegepast worden en duurzame kansen worden benut. In de praktijk loopt de maatschappij tegen belemmeringen aan die in de weg staan aan initiatieven die leiden tot een verdere verduurzaming.

In de Deal willen partijen afspraken maken die deze belemmeringen wegnemen, zodat de initiatieven die anders moeilijk van de grond komen, ruim baan krijgen. Initiatieven kunnen betrekking hebben op (decentrale opwekking van) energie, energiebesparing, schaarse grondstoffen, water en mobiliteit. Deze initiatieven kunnen vervolgens ook als voorbeeldfunctie dienen voor andere partijen en daarmee de totale markt in beweging zetten.

Een goed voorbeeld van een project uit Amersfoort waarin door samenwerking tussen partijen een duurzame ontwikkeling op het gebied van deelmobiliteit tot stand gekomen is, het project ‘Mobiel Soesterkwartier’. Hierbij delen ca. 25 bewoners uit de buurt 4 auto’s en een aantal (bak) fietsen met elkaar. Zo kunnen meer mensen zich verplaatsen met het gewenste vervoersmiddel, met minder kosten, minder milieubelasting en minder ruimtebeslag.

Lees verder op de website Duurzaam033.