• Contact personen

    Gert-Jan van Ommen, Anna van Rhenen

  • telefoon

    ???

Vanaf 2019 is er door een kerngroep van betrokken bewoners van het Soesterkwartier en andere belangstellenden samen met de gemeente gewerkt aan een nieuw beheerplan voor de Groengordel. Op basis van het 10 jaar eerder vastgestelde beheerplan zijn aanpassingen gemaakt ten bate van klimaatadaptatie, waterberging, leefbaarheid en diversiteit.

Het beheerplan Groengordel Soesterkwartier 2021-2030 is op 2 maart 2021 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Het plan bevat concrete maatregelen voor het onderhoud en het beheer van deze belangrijke groenstrook in het Soesterkwartier. De tekst is te vinden op metAmersfoort  en vormt de basis voor alle beslissingen die door de gemeente met input van de werkgroep worden genomen.

logo groengordel

Visie en missie

Hogere doel

De Groengordel is het “Central Park” van en voor het Soesterkwartier. Het is een groene long in een stedelijke omgeving met een goede mix van natuur, recreëren, sport en ontspannen. De Groengordel is een verbinding met het groen van de Bokkeduinen, het Groene Spoor en het toekomstige Eempark in de kop van Isselt.
De Groengordel heeft een grote diversiteit in beplanting en dieren. Iedere verandering in de Groengordel moet een verbetering zijn.

Gewaagde doel   (binnen 2 jaar)

De Groengordel heeft een significant hogere natuurwaarde door het aanleggen van verblijfsplekken voor (bedreigde) diersoorten en meer diversiteit in planten door het groenbeheer.
Er is gestart met maatregelen voor waterberging.
De Groengordel is vuilnis- en hondenpoepvrij.
De huidige wandelpaden zijn aantrekkelijker gemaakt en daar waar nodig zijn nieuwe aangelegd.

Kernwaarden

Wij laten geen vuilnis of andere zaken achter in het park.
In de Groengordel voel je je veilig.
In de Groengordel ben je met respect voor elkaar en voor het park. Dit park is net zo hard nodig als huizen nodig zijn om in te wonen.
Wij zijn een voor iedereen benaderbaar loket en communiceren transparant met alle ons bekende belanghebbenden en belangstellenden.
Wij participeren met en namens de wijk over de Groengordel en projecten die de Groengordel (mogelijk) raken.
Onze rol is procesbewaker voor uitvoering van het beheerplan 2021-2030 en zullen nieuwe initiatieven toetsen aan het beheerplan.

Kernkwaliteiten

De Groengordel heeft voor iedereen wat te bieden en herbergt belangrijke maatschappelijke functies.
Het park is voor een groot deel vrij toegankelijk.
Het park omsluit als een gordel het Soesterkwartier.

Soesterkwartier, 13 juli 2021

Wie zijn wij?

Met de vaststelling van het nieuwe beheerplan heeft een aantal kerngroepleden zich verenigd in de Werkgroep Vrienden van de Groengordel. Als werkgroep willen we een actieve gesprekspartner zijn voor bewoners en gemeente. We zullen erop toezien dat het beheerplan zoals is vastgesteld ook zo wordt uitgevoerd. De werkgroep heeft in mei 2021 onderdak gevonden bij Vereniging Duurzaam Soesterkwartier.

Voorzitter Gert-Jan van Ommen

Secretaris Anna van Rhenen

Aanspreekpunt Puntenburgerlaan- Merwedestraat Joost Volkers

Aanspreekpunt Merwedestraat- Twentseweg Peter Boone

Aanspreekpunt Twentseweg- de Enk Guido van Beek

Algemeen lid Pieter Tolboom

Algemeen lid Colette Kruyshaar

Algemeen lid Wilco Bommeljée

Participatie

De werkgroep heeft een actieve rol en vergadert om die reden met grote regelmaat. We hebben structureel overleg met de gemeente en er is laagdrempelig contact met de bewoners. Onderwerp van die vergaderingen zijn zowel het dagelijks onderhoud (snoeien, maaien, poepzuigen) als de eenmalige projecten. Voorbeelden hiervan zijn de herinrichting van het Populierenbos, de herinrichting van de Enk en de vergroening bij de sporthal aan de Twentseweg.  We zijn betrokken bij andere projecten waarbij inspraak en een breder draagvlak gewenst is, zoals de herziening van het riool in de Dollardstraat en Spaarnestraat en de aanpassing van verkeersrotonde de Nieuwe Poort. Voor bewoners willen we laagdrempelig benaderbaar zijn via Facebook, ons e-mailadres of gewoon doordat we aanspreekbaar zijn. Ook maken we een nieuwsbrief voor belangstellenden die meer vertelt over wat er speelt rondom de Groengordel.

Wil je vriend worden van de Groengordel en onze nieuwsbrief ontvangen stuur dan een bericht aan ons e-mail adres: groengordel.soesterkwartier@gmail.com

Oude nieuwsbrieven:

1 juni 2021

2 september 2021

juli 2022

augustus 2022

december 2022